Τι είναι οι Kοι.Σ.Π.Ε.;

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας στον ευρωπαϊκό χώρο, και στο πλαίσιο της ανάπτυξης του «ελπιδοφόρου» τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, καταγράφεται, με επιτυχία, η τάση σύστασης και λειτουργίας παραγωγικών μονάδων, οργανωμένων πάνω σε επιχειρηματική βάση και με πραγματικές συνθήκες εργασίας, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης κοινωνικά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Η σκληρή ανταγωνιστική βάση του «ιδιωτικού» τομέα της οικονομίας και η δύσκαμπτη, γραφειοκρατική βάση του «δημόσιου» τομέα, σε συνδυασμό με τις πολιτικές συρρίκνωσης του, αποστερούν από τις οργανωμένες κοινωνίες την εφαρμογή ενεργών δράσεων προώθησης της απασχόλησης ατόμων και ομάδων που απειλούνται με κοινωνικό – οικονομικό αποκλεισμό. Απάντηση στο δύσκολο αυτό πρόβλημα έρχεται να δώσει ο αναπτυσσόμενος «τρίτος» τομέας της οικονομίας, της κοινωνικής – αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας, ο οποίος τα τελευταία αυτά χρόνια έχει δυναμική και «παράγει» απασχόληση.

Η τάση αυτή έχει φέρει στο προσκήνιο νέου τύπου οργανωτικές / νομικές μορφές, όπως ο “Κοινωνικός Συνεταιρισμός” και η “Κοινωνική Επιχείρηση”, που αποτελούν τα τελευταία χρόνια τις πλέον διαδεδομένες μορφές για την ανάληψη τέτοιων δραστηριοτήτων.

Καλές πρακτικές και επιτυχημένα μοντέλα κοινωνικής επιχειρηματικότητας καταγράφονται διαρκώς στον ευρωπαϊκό και ευρύτερα αναπτυγμένο ή/ και αναπτυσσόμενο κόσμο.

Η γενικότερη αυτή τάση αντανακλάται και στην Ελλάδα με τη θέσπιση του νέου νομικού πλαισίου και τη θεσμοθέτηση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), που εμπεριέχεται στον Νόμο 2716/99 για την «Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας», με θετικά αποτελέσματα, ορατά πλέον και εδραιωμένα!

Με τους Κοι.Σ.Π.Ε. θεσμοθετούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα (1999) οι “κοινωνικές επιχειρήσεις” για την κοινωνικο-επαγγελματική ένταξη των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, οι Κοι.Σ.Π.Ε. (εκτός από την θεμελιώδη κατεύθυνση της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης) παρουσιάζονται ως επιχειρηματικές δομές, οι οποίες καλούνται να συσταθούν και να λειτουργήσουν με μια διαφορετική, εναλλακτική κουλτούρα για τη διαδικασία προώθησης στην απασχόληση.

Έτσι, μέχρι σήμερα στη χώρα μας έχουν συσταθεί και λειτουργούν με επιτυχία 25 τέτοιου είδους κοινωνικές επιχειρηματικές μονάδες, που κατάφεραν να δημιουργήσουν βιώσιμες θέσεις εργασίας σε πάνω από 700 άτομα, ενώ καταγράφουν ετήσιο τζίρο πάνω από 4,3 εκ. €.

Η τάση αυτή συνεχίζεται με ευνοϊκότερους όρους, αφού βασική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ελληνικού κράτους γενικότερα και του Υπουργείου Υγείας ειδικότερα  είναι πλέον η στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, γεγονός που αποτυπώνεται τόσο στα ήδη υλοποιούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα όσο και στα σχεδιαζόμενα προγράμματα της επόμενης προγραμματικής περιόδου μέχρι το 2020.

Οι Κοι.Σ.Π.Ε.

Είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους. Αποβλέπουν στην κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση και την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια. Έχουν εμπορική ιδιότητα. Μπορούν να αναπτύσσουν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Σε κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας (γεωγραφική και πληθυσμιακή ενότητα) μπορεί να ιδρυθεί μόνο ένας Κοι.Σ.Π.Ε.

Τα μέλη του Κοι.Σ.Π.Ε.

 • Ψυχικά ασθενείς τουλάχιστον 15 ετών, σε ποσοστό τουλάχιστον 35%.
 • Εργαζόμενοι στο χώρο ψυχικής υγείας, δημόσιοι υπάλληλοι, επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε ποσοστό το πολύ 45%.
 • Δομές αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά και φυσικά πρόσωπα – ιδιώτες, σε ποσοστό το πολύ 20%.

Συνεταιριστικές μερίδες

Όπως σε κάθε Συνεταιρισμό, έτσι και στον Κοι.Σ.Π.Ε. υπάρχουν συνεταιριστικές μερίδες, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Υποχρεωτικές συνεταιριστικές μερίδες, αντιστοιχεί μία υποχρεωτική μερίδα σε κάθε μέλος, η οποία είναι ίση και αδιαίρετη για όλα τα μέλη (αρχή της δημοκρατίας στη διοίκηση)

Προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, αντιστοιχούν έως πέντε προαιρετικές μερίδες σε κάθε μέλος

Γενική συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Κοι.Σ.Π.Ε.. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν ισότιμα όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού

Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί τον Κοι.Σ.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείρισή του, πλην αυτών που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 7μελές και συμμετέχουν 2 μέλη από την Α΄ κατηγορία μελών και 5 από τις Β΄ και Γ΄ κατηγορίες μελών.

Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την τήρηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Πόροι του Κοι.Σ.Π.Ε.

Οι πόροι του Κοι.Σ.Π.Ε. μπορούν να προέρχονται από:

 •  Έσοδα από την άσκηση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων
 •  Εκμετάλλευση των παραχωρημένων -κατά χρήση- περιουσιακών
  στοιχείων και υποδομών Κρατικών φορέων, Οργανισμών, Εκκλησίας ή
  Οργανισμών της Αυτοδιοίκησης
 •  Προγραμματικές συμβάσεις με Εθνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς και
  Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 •  Χρηματοδότηση από Εθνικούς Οργανισμούς, το Πρόγραμμα
  Επενδύσεων, Αναπτυξιακά Προγράμματα
 •  Επιχορήγηση από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό ή το
  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αποκλειστικά για
  συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ε.Ε. ή Διεθνείς
  Οργανισμούς.
 •  Κληροδοτήματα, δωρεές και παραχωρήσεις περιουσιακών στοιχείων
 •  Έσοδα από την εκμετάλλευση περιουσιακών του στοιχείων